Kansatieteen päivät 2014

VIII Kansatieteen päivät
13.-14.3.2014, Helsinki

THICK GRIP ON DATA? – Ethnological Intepretations and Analysis.

Pauliina ja Johanna esittelivät Kansatieteen päivillä Helsingissä dialogista työtapaansa ja Metodologista menua. Osallistuimme työryhmään ”Kuka sinun tutkimuksessasi tietää? Dialogisen tulkinnan mahdollisuudet etnografiassa” seminaarialustuksella ja osallistavalla työpajalla.

Linkki seminaarin www-sivuille

Abstrakti

Metodologinen menu: taiteesta palkeita teoriaan

Mitä tekemistä koreografisella prosessilla on etnografisen tutkimuksen kanssa? Millaisia dialogisen tulkinnan mahdollisuuksia luova vuoropuhelu taiteen ja tieteen, sekä kokemuksen ja teorian välillä avaa etnografiaan ja taiteelliseen työskentelyyn?

Puheenvuorossamme jaamme maistiaisia Metodologisesta menusta, joka on yhteinen lähestymistapamme tutkimukseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Kyseessä on yhteistoiminnallinen ja kokonaisvaltainen tutkimisen menetelmä, joka perustuu ajatukselle tiedon rakentumisesta vuorovaikutuksessa ja ruumiillisesti. Keskeistä työskentelyssämme ovat moniaistiset tiedon keruun, tulkinnan ja esittämisen tavat, joita työryhmässä esittelemme omien kokemustemme, kuvien, videoklippien, sekä osallistavan työpajan avulla. Muita tärkeitä lähtökohtia Metodologisessa menussa ovat esteettömyys, inklusiivisuus ja tasavertaisuus, sekä oman ja toisen työn peilaaminen, resonoiminen ja kriittinen tutkiminen luottamuksellisessa ja kunnioittavassa yhteisössä. Tavoitteenamme on rakentaa moniäänisyyttä sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä mahdollistavia luovia kohtaamisen tiloja. Työprosessista valmistuu perfomansseja, tanssiteos, sekä yhteisartikkeli.